TERAPIA MARII MONTESORII

Maria Montessori (1870- 1952) zaliczana jest do grona reformatorów edukacji wczesnoszkolnej i umieszczana w nurcie pedagogiki alternatywnej. Fenomenem myśli Montessori jest postrzeganie dziecka jako niepowtarzalnej indywidualności i stwarzanie dla niego najbardziej optymalnych warunków rozwoju. Podstawą metody jest nauczanie wielozmysłowe, które umożliwia oddziaływanie na wiele zmysłów. Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. 

1. Cele pedagogiki Montessori: 
- rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły, 
- wypracowanie szacunku do porządku i do pracy, 
- wypracowanie zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej, 
- osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, 
- wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli a nie na zewnętrznym przymusie, 
- uniezależnienie od nagrody, 
- formułowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, 
- szacunek dla pracy innych, 
- rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy, 
- osiąganie spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa. 


2. Zadania pedagogiki Montessori: 
- uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami, 
- samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną i z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności, 
- koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań, 
- lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych, 
- porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu, 
- społeczne reguły: dzieci uczą się przestrzegać reguł, 
- obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. 


3. Materiały Montessori 
Oryginalny zestaw pomocy, zwany Materiałem Montessori posiada następujące cechy: 
- prostota, precyzja i estetyka wykonania, 
- uwzględnienie zasady stopniowania trudności, 
- dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka, 
- budzenia ciekawości i zainteresowań dziecka, 
- przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego, 
- konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów, 
- logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych, 
- ograniczenie: dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu. 

Można go podzielić na następujące kategorie: 
- materiał do ćwiczeń z praktycznego życia- związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi, 
- materiał sensoryczny- rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej, 
- materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy, 
- materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka. 

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący