"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
-Janusz Korczak-

P r z e d s z k o l e

Do grup przedszkolnych uczęszczają dzieci

w wieku od 3 do 9 lat. W placówce stworzone są warunki do wszechstronnego rozwoju w rodzinnej, akceptującej atmosferze.

W grupowych zajęciach przedszkolnych mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 funkcjonuje pięć grup przedszkolnych: 3 grupy dla dzieci z autyzmem oraz 2 grupy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W grupie przedszkolnej współpracuje nauczyciel i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści, m.in: rehabilitant, psycholog, pedagog, logopeda;terapeuta integracji sensorycznej.

Wychowankowie przyjmowani są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

 

 

 

Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.