SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w  Starogardzie Gdańskim przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz autyzmem, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
Ośrodek prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

w stopniu głębokim.
Organizuje również wczesne wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi.

 

 

 

Wychowanków do Ośrodka kieruje Starosta Powiatu Starogardzkiego na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub w publicznej poradni specjalistycznej.

Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki

w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W skład Ośrodka wchodzą:

-  Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Oddziały Przedszkolne, w tym oddziały dla dzieci z autyzmem
- Szkoła Podstawowa Specjalna o 8 letnim cyklu nauczania
Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy o 3 letnim cyklu kształcenia
- Internat
- Szkoła przyszpitalna zorganizowana w Szpitalu dla Nerwowo i psychicznie Chorych w Starogardzie 

w skład której wchodzą:

Szkoła Podstawowa Nr 7,

Liceum Ogólnokształcące nr 3

 

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący